3/5 - (5 امتیاز)

1- درب تابلو برق باید همیشه قفل بوده و کلید آن در اختیار فرد صلاحیت دار باشد.
2 – از باز کردن درب تابلو توسط افراد غیر مسئول خودداری شود.
3 – از انبارش هر نوع مواد زیر و پیرامون تابلو برق خودداری شود.
4 – از قرار دادن وسایل گرمازا و تجهیزات پیرامون تابلو برق خودداری شود.
5 – تابلو برق باید دارای کف پوش عایق بوده و از جابجایی کف پوش خودداری شود.
6 – از ریختن آب و مواد روی تابلو برق خودداری شود.
7 – از نشستن و قرار گرفتن افراد پیرامون تابلو برق خوددای شود.
8 – کپسول آتش نشانی CO2 باید در نزدیکی تابلو برق باشد.
9 – از پارک کردن لیفتراک پیرامون تابلو برق خودداری شود.
10 تابلو برق باید دارای اتصال ارت باشد. –
11 کلیه تابلوهای برق بایستی دارای شمش نول و ارت جداگانه بوده و شمش ارت آن به زمین اتصال یابد. –
12 به کار بردن سیم های برق خارج از استاندارد رنگ سیم ها اکیدا ممنوع است. –
رنگ سیم فاز: قرمز ، مشکی یا قهوه ای
رنگ سیم نول: آبی
رنگ سیم اتصال به زمین: زرد، سبز یا تركیب زرد و سبز
13 برقکاران ملزم به استفاده از وسایل حفاظت فردی در حین کار می باشند. -r