5/5 - (1 امتیاز)

 موارد ایمنی در انبار

 • انبار دارها باید کاملا به مسائل ایمنی (اصول صحیح انبار داری ، ایمنی حریق و…) آگاه باشند.
 • متصدیان انبار)انباردارها (باید از محتویات کلیه بسته ها آگاه باشند.
 • مایعات قابل اشتعال در جعبه های مخصوص ضد جرقه و جداگانه نگهداری گردند.
 • کلیه سالن ها باید دارای تابلوهای هشدار دهنده (سیگار کشیدن ممنوع باشند).
 • مواد و بسته های انبار شده سنگین همگی باید بر روی پالت قرار گرفته باشند.
 • مسیر تردد لیفتراک ها در سالن ها رنگ آمیزی شده باشد(رنگ زرد).
 • مواد ریخته شده درکف سالن های انبار سریعا جمع آوری گردد.
 • استعمال دخانیات درسالن های انبار اکیدا ممنوع می باشد.
 • فاصله سقف تا نزدیک ترین روشنایی نباید کمتر از ١ متر باشد.
 • فاصله کالاها از دیوارجانبی حداقل ۶٠ سانتی متر باشد.
 • نحوه چیدن بسته ها به روی هم به صورت چیدن آجر باشد، تا کاملا مهار گردد.
 • فواصل بین هر ردیف از اجناس در انبارهایی که عرض آنها بیش از ٢٠ متراست، ٢ متردر نظرگرفته شود.
 • انبارها باید مجهز به وسایل و تجهیزات اطفاء حریق و آتش نشانی باشند(کپسول اطفاء حریق، فایر باکس وسیستم اعلام حریق)
 • استفاده از دستگاههای حرارتی شعله باز در داخل انبارها ممنوع می باشد.
 • لامپهای روشنایی باید دارای حفاظ یا حباب باشند.
 • سیم کشی برق باید توکار و از داخل لوله های مخصوص انجام گیرد وکلید و پریزها و روشنایی آن از نوع ضد جرقه باشد.
 • درب انبارها باید از جنس فلز و سطح داخلی آن صاف و بدون شکاف باشد.
 • فاصله بین انبارها باید به نحوی باشدکه به راحتی ماشین آتش نشانی درحد فاصل بین آنها تردد نماید.
 • کف انبار ها باید دارای شیب ملایم جهت شستشوی کف با آب باشد.
 • دیوار وسقف انبارها باید از مصالح غیرقابل اشتعال باشد.
 • انباردارها بایدکاملا به نشانه های حک شده بر روی بسته ها آگاهی داشته باشند.
 • رعایت نظم و ترتیب در چیدمان اقلام و مواد مختلف شیمیائی جزء اصول اولیه انبار داری بوده و بایستی دقیقًا رعایت گردد.
 • کالاها و مواد باید به گونه ای در قفسه ها قرار داده شود که امکان دسترسی به آنها به سهولت میسر گردد. از تحویل اقلام و مواد شیمیائی که ظروف آنها دارای نشتی و یا پوسیدگی می باشند باید جدًا خوداری گردیده و در صورت اجبار درمحلی خارج از انبار عمومی و اختصاصی و به بصورت موقت نگهداری و برنامه ریزی لازم جهت استفاده سریع از آنها باید تدوین و اجراءگردد.
 • چیدمان مواد شیمیائی نا متجانس در کنار هم و در طبقات کلاً ممنوع می باشد.
 • از تحویل گیری و انبار داری مواد شیمیائی فاقد برچسب و پلاک مشخصات در هر سه وضعیت، جامد، مایع و گاز اکیدًا خودداری گردد.
 • جهت دسترسی به اقلام چیدمان شده در طبقات بالاتر، باید از وسایل ایمن و مناسب نظیر نردبان سالم و قلاب شده به قفسه ها استفاده گردد.
 • اقدام هر گونه عملی که باعث ایجاد ریخت و پاش در انبار ها می گردد اکیدا ممنوع می باشد.
 • چیدمان اقلام در مسیر عبور و مرور لیفتراک ها و رفت آمد عمومی کارکنان اکیدا ممنوع می باشد.
 • کلیه موادی که قابلیت تولید اکسیژن را دارا می باشند باید دور از محل هایی که امکان ایجاد احتراق و یا اشتعال دارند نگهداری گردد.
 • موادی که در حرارت معمولی می تواند در مجاورت هوا و یا بخار آب، مشتعل یا منفجر گردد، باید در محلی دور از سایر مواد و با رعایت اصول اولیه ایمنی نگهداری گردد.
 • کپسول های اطفاء حریق بایستی در محل مناسب و در محدوده دسترسی قرار داده شده و از چیدمان اقلام و تجهیزات در مقابل آنها ممانعت بعمل آید.
 • کلیه متصدیان انبارها بایستی با نحوه کار تجهیزات اطفاء حریق آشنا بوده و توانایی استفاده از آنها را در مواقع اضطرار، باید آموزش دیده باشند.
 • در چیدمان اقلام در قفسه های انبارها دقت کافی مبنی بر جلوگیری از لغزش و سقوط اجناس بعمل آمده و کنترل های لازم در این خصوص مبذول گردد.
 • اشیائی که بصورت ایستاده انبار میشوند، باید در برابر سقوط و افتادن های احتمالی، بوسیله وسایل مناسب مهار گردد.
 • در هر انبار باید حداقل یک دستگاه جعبه کمکهای اولیه بهداشتی تعبیه و برای مواقع اضطراری آماده و نگهداری شود.
 • شماره تلفن های آتش نشانی با خط درشت و خوانا در کنار کلیه تلفن های داخل انبار نصب گردد.
 • کروکی و لیست مواد موجود در هر انبار و کلیه وسایل و سیستمهای آتش نشانی و تعداد پرسنل و اطلاعات دیگر توسط انبار دار حفظ و نگهداری گردد.
 • علائم و تابلوهای هشدار دهنده خطرات بصورت شبرنگ در محوطه انبار در معرض دید نصب گردد.
 • دیوارها و ستونهای داخلی انبار می بایستی جهت افزایش میزان دید تا ارتفاع حدود ٢ متر از سطح زمین با رنگهای روشن یا رنگ ایمنی (نوارهای مورب زرد و سیاه) رنگ آمیزی شوند.
 • مسیر دسترسی مرکز آتش نشانی به انبار بایستی هموار و عاری از هر گونه عامل مسدود کننده باشد.
 • سقف انبار می بایستی نسبت به دما، رطوبت، باران و برف ایزوله شده باشد.
 • در انبار جهت قرار دادن و برداشتن کالا در ارتفاع بیش از ٢ متر می بایست از نردبان استفاده گردد.
اندازه گیری مقاومت چاه ارت