4.6/5 - (9 امتیاز)

1 براي تيز کردن مته ، تيغ الماس و غيره از دستگاه سنگ فرز استفاده نكنيد .
.2 هنگاميكه دستگاه مذکور روشن است آنرا به طرف خود و یا سایر همكاران نگيرید .
.3 بجز در هنگام استفاده از دستگاه هرگز آنرا را روشن نگذارید .
.4 براي بلند نمودن دستگاه سنگ فرز از دستگيره کمكي آن استفاده کنيد و هرگز از قسمت کليد اقدام به بلند نمود ن
دستگاه نكنيد .
.5 ابتدا قطعه کار را روي گيره محكم کنيد و بعد از اینكه دستگاه را با هر دو دست نگه داشتيدکليد دستگاه را فشار دهيد .
.6 هنگاميكه دستگاه روشن است دست خود را از روي کليد بر ندارید .
.7 از قرار دادن دستگاه بصورت روشن روي زمين و یا ميزکار براي سائيدن قطعه و یا انجام کار دیگري، پرهيز کنيد .
.8 بدون نصب حفاظ بر روي صفحه سنگ از دستگاه استفاده نكنيد .
.9 بعد از اتمام کار سيم برق دستگاه را از پریز خارج نموده و دستگاه را جمع آوري نمائيد .
.11 از لوازم حفاظت فردي مورد نياز استفاده کنيد .
.11 از البسه هایي مثل روپوش کار، جهت کار با دستگاه سنگ فرز استفاده نكنيد .
.12 تبل از شروع کار با دستگاه، دستگيره کمكي نگهدارنده دستگاه سنگ فرز را محكم کنيد .
.13 هنگاميكه صفحه سنگ مخصوص برش در تطعه کار نفوذ ميكند از ایجاد هرگونه حرکت عرضي به چپ و راست در صفحه
سنگ خودداري نمائيد . در صورت ایجاد حرکت عرضي، جداره صفحه سنگ در حال چرخش به لبه هاي برش داده شده بر روي
قطعه کار برخورد نموده که احتمال خرد شدن صفحه سنگ وپرتاب قطعات آن و یا در رفتن دستگاه از دستان فرد وجود دارد .
.14 هرگز از صفحه سنگ مخصوص سایش براي عمل برشكاري استفاده نكنيد .
.15 هرگز از دستگاه سنگ فرز براي برش هاي منحني شكل استفاده نكنيد .
.16 پيچ حفاظ صفحه سنگ را قبل از شروع کار کنترل و محكم کنيد .
.17 هنگام نفوذ سنگ برش در قطعه کار از وارد آوردن نيروي اضافي جهت تسریع در عمل برش خودداري نمائيد