5/5 - (5 امتیاز)

شرح دستورالعمل :
.1 پوشیدن شال گردن ، لباس گشاد و دستکش در هنگام کار با دستگاه ممنوع می باشد .
.2 دست خود را در سوراخ جسمی که در چرخش است فرو نبرید .
.3 نباید آچار سه نظام و دیگر ابزار تعمیراتی را روی دستگاه رها کرد .
.4 قبل از شروع عمل تراش باید دستگاه مرغک – رنده کاملًا در محل های خود محکم شده باشند .
.5 هنگام سوار یا پیاده کردن سه نظام و چهار نظام تنها از نیروی دست استفاده شود . استفاده از نیروی دوار ماشین مخاطرهً
انگیز است.
.6 پیش از سوار و پیاده کردن سه نظام ، تخته چوبی مخصوصی را روی ریل ماشین قرار دهید تا باعث صدمه دیدن ریل هًای
ماشین نگردد .
.7 مبادرت به اندازه گیری کار یا میزان کردن رنده هنگامی که کار در حال گردش است خطای محض است.
.8 بر روی کار زیاد نباید خم شد چون همواره خطر پرش براده های ناشی از تراش قطعه کار وجود دارد .
.9 بًرای تراش کارهای طویل ) میله های بلند ( باید از وسایل مخصوص ) تکیه گاه قطعه کار ( استفاده نمود .
.10 هنگام پاک کردن و گریس کاری دستگاه تراش آن را از کار بیندازد .
.11 برآمدگی گیره های سه نظام را با کلهک حفاظتی بپوشانید .
.12 هنگام تراش و کار با سنگ سمباده عینک حفاظتی بًه چشم بزنید .
.13 برای جمع آوری براده ها از چنگک یا جاروب دستی استفاده کنید .
.14 وقتی که طول آویزان قطعه کار از 5 برابر قطر آن بیشتر شود بهتر است از مرغک استفاده شود حتی اگر طول یاد شده از 5
برابر قطر هم کمتر باشد در موقع تراشکاری با بار زیاد استفاده نکردن از مرغک ایمنی را کاهش می دهد .
.15 در موقع سوراخکاری قطعات طویل استفاده از کمربند ثابت توصیه می شود زیرا در این صورت اطمینان می یابیم سوراخً
تعبیه شده دقیقاا در مرکز قطعه کار حفر می شود .
.16 برای تراشکاری قطعات طویل از یک کمربند متحرک طوری استفاده می کنند که دو فک این وسیله و قلم تراش جمعاا یًک
یاتاقان را برای قطعه کار درست نمایند برای کاهش فشار ناشی از عمل تراشکاری می توان زاویه براده قلم را اًفزایش داد .
.17 هًنگام سوهان زدن دسته سوهان را با دست چپ و سر سوهان را با دست راست نگه دارید