Rate this page

«خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه»

شرکت آریا ایمن آوات ، یکی از برترین و خوش نام ‌ترین شرکت ‌های ارائه دهنده خدمات مهندسی، بازرسی ، خدمات ایمنی  فعالیتهای حرفه‌ ای و متعهدانه خود را با رعایت استانداردها، قوانین و مقررات ملی و بین‌ المللی و با در نظر گرفتن ابعاد کیفیت، ایمنی، بهداشت و محیط ‌زیست، در جهت تحقق اهداف ذیل دنبال می‌ نماید:

  • شناسایی و تامین نیازها و انتظارات مشتریان و سایر ذینفعان و تلاش در راستای ارتقای سطح رضایتمندی آنان؛
    شناسایی و به کارگیری استعدادهای فردی و گروهی و ارتقاء سطح آگاهی، دانش فنی، مهارتهای عملی کارکنان با رویکرد آموزش و مدیریت دانش در جهت بهبود کیفیت خدمات؛
  • افزایش بکارگیری تکنولوژی های نوین و تجهیزات پیشرفته  ؛
  • تلاش در جهت پیشگیری از حوادث و صدمات انسانی و آلودگیهای محیط زیستی به منظور کاهش یا کنترل خطرات ایمنی و بهداشتی و جنبه های محیط زیستی و ریسک آنها و حرکت در جهت مدیریت و بهینه سازی مصرف منابع؛
  • ارتقاء روحیه همکاری، وقت شناسی، نظم و انضباط کارآمد به منظور احترام و برخورد شایسته با ذینفعان؛
  • افزایش میزان سودآوری شرکت از طریق ایجاد/افزایش سهم بازار با تمرکز بر خدمات تست و آزمون، ورود به بازارهای جدید و دارای خلاء ارزیابی و اندازه گیری و افزودن خدمات جدید.

در این راستا  فرآیندهای سازمان، با الگو گیری از استانداردهای بین المللی ISO 17020، ISO 9001 ،ISO 14001، ISO 45001 ، و همچنین راهنمای HSE-MS سازماندهی گردیده و سیاست های ذکر شده متناسب با استراتژی های موجود سرلوحه فعالیت ها قرار گرفته است. لذا از این طریق اینجانب و کلیه همکاران متعهد می شویم که در مسیر دستیابی به اهداف ذکر شده، بهبود مستمر فعالیت ها و افزایش هر چه بیشتر رضایتمندی مشتریان گام برداشته و هر یک سهم وظایف خود را در این خصوص ایفا نماییم.

تغییر در مسائل داخلی و خارجی، تغییر در نیازها  و انتظارات  ذینفعان و همچنین نتایج جلسات بازنگری مدیریت و بازخورد های نظام پیشنهادات می تواند به عنوان مبنایی برای بررسی نیاز به روز آمدی این بیانیه و اطمینان از درک آن در تمام سطوح سازمان بکار گرفته شود.

خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه

خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه