Rate this page

طراحی صحیح و به روز محیط ها و پست های کار ، تجهیزات ، ابزار آلات و …. در چند دهه اخیر به نحو چشمگیری از جانب کشورهای صنعتی و پیشرفته مورد توجه قرار گرفته است ، چرا که مشکلات و عوارض ناشی از کار پیوسته همراه آدمی بوده و انسان از گذشته ای دور سعی در شناسایی علل بروز این مسائل و پیشگیری از آنها را داشته است.

نبود تناسب بین خصوصیات فیزیکی و روحی فرد در حال کار و محیط کار وی می‌تواند پیامدهای نامطلوب گوناگونی بر زندگی فرد ، تندرستی ، ایمنی و بازدهی مفید وی داشته باشد.در چنین وضعیتی انسان از نظر جسمانی یا روانی با نوع کار یا تجهیزاتی که مورد استفاده قرار می دهد و یا در محیطی که در آن زندگی کرده یا به کار می پردازد تناسبی ندارد.

ارگونومی یا عوامل انسانی دانشی است که به شناخت و ارزیابی ظرفیت ها و توانمندی های انسان پرداخته و آنگاه دستگاه ها ، کار و محیط را متناسب با آن سازماندهی و تنظیم می‌کند و در واقع اطلاعات علمی بدست آمده از مطالعات را در طراحی مشـاغل ، فرآورده ها یا تـجهیـزات محیـط کار و حتـی محیـط زندگی به کار می بندد.در دنیای ماشینی و صنعتی امروز بسیاری از کارگران و کارکنان ناچارند خود را با شرایط نامناسبی که محیط ، ماشین آلات و ابزار مورد استفاده بر آنها تحمیل می کند منطبق و متناسب سازند و با محدودیت های ایجاد شده به گونه ای کنار آیند.