5/5 - (2 امتیاز)

1- رانندگان لیفتراک بایستی دارای گواهینامه ویژه رانندگی باشند.
2 – سرعت راننده لیفتراک باید با وضعیت جاده، علایم ، میدان دید و باد متناسب باشد.
3 – همیشه در حالی که شاخک ها را در پایین ترین ارتفاع ممکن ) 10 الی 15 سانتیمتر( از زمین قرار داده اید
رانندگی کنید.
4 – هرگز از حداکثر ظرفیت مجاز باربرداری تجاوز نکنید اگر از این مقدار بار تجاوز کنید قطعات لیفتراک صدمه
دیده و برای اپراتور مخاطره آمیز است.
5 – زمانی که بار را در ارتفاع می برید ،با سرعت دور نزنید.
6 – جابه جایی نفرات و حمل سرنشین با لیفتراک ممنوع است.
7 – گرداندن فرمان در زمانی که لیفتراک ایستاده است باعث صدمه زدن به سیستم فرمان و سایش لاستیک ها میشود
لذا در زمانی که لیفتراک شما ایستاده است از گرداندن فرمان خودداری کنید.
8 – جهت پارک لیفتراک این اقدامات انجام شود:در محل تعیین شده پارک نمایید، ترمز دستی را بکشید، دکل را به
سمت جلو بخوابانید و شاخک ها را پایین آورید، دنده ها را درگیر کنید،موتور را خاموش و سویچ را بیرون آورید.
9 – هرگز از ترمز معیوب استفاده نکنید.
10 لیفتراک را به عنوان بالابر استفاده نکنید. –
شرایط استفاده از لیفتراک بالابر به شرح ذیل است:
الف( بر روی شاخک ها بایستی سبد تعبیه و نصب گردد. ب(ارتفاع دیواره سبد باید حدود 1 متر باشد.
ج( مجموع وزن جعبه و شخص و وسایل موجود از 50 % ظرفیت بالابر لیفتراک تجاوز نکند.
د( لیفتراک را در محل صاف و هموار و محکم قرار دهند.
ه( در حالی که سبد بالاست لیفتراک حرکت ننماید.
11 هرگز به شاخک های لیفتراک قطعه ای اضافه نکنید مگر اینکه قطعه افزودنی به توصیه سازنده قابل افزودن باشد. –
12 وقتی شما دکل را جلو و عقب می کنید فاصله بین دو بار و مرکز ثقل را زیاد و کم می کنید . وقتی دکل را به –
سمت عقب می دهید بازوی کار کننده کوتاه تر و تعادل بار بیشتر می شود.
13 شما همیشه به حداکثر ظرفیت مجاز باربری لیفتراک توجه کنید. –
14 به عنوان یک اپراتور خودروی صنعتی، شما مسئول هستید لیفتراک خود را روزانه بازدید و اشکالات فنی –
ماشین اتان را گزارش نمایید لذا ضروری است به موارد ذیل توجه کنید:
الف( ترمز را بازدید کنید. پدال ترمز نباید بیش از نیمی از مسیر خود را تا کف لیفتراک پایین رود.
ب( بوق، چراغ های جلو ، چراغ های راهنما ، چراغ های هشدار دهنده و احتمالا نورافکن لیفتراک را چک نمایید.
ج( گیج فشار روغن را بازدید نمایید.
د( شاخک های لیفتراک را بازبینی کنید دقت کنید قسمت پاشنه شاخک ماکزیمم ساییدگی آن نباید از 10 % ضخامت
اصلی بیشتر شود و نیز به ترک ها در زنجیر ها و صدمه در نقاط اتصال زنجیر ها توجه کنید.
ه( استفاده ناصحیح از ترمز ها، تنظیم نادرست چرخ ها، رانندگی بر روی مواد شیمیایی یا اشیا تیز و برنده سبب
خرابی سریع لاستیک ها می گردند.
و( آب و روغن لیفتراک را قبل از شروع به کاربازدید نمایید.
15 حداکثر سرعت مجاز رانندگی در سالن تولید – 10 کیلومتر در ساعت و در خارج از سالن 20 کیلومتر در ساعت
16 هنگام رسیدن به تقاطعات ،سرپیچ ها و درب های ورودی و خروجی راننده لیفتراک باید حتما سرعت اش را کم –
کرده و جهت آگاه سازی بوق برند.

17 حمل بیش از سه پالت اعم از پالت پر و خالی ممنوع است. –